Hlavní obsah

PRAVIDLA PŘIHLÁŠENÍ DO POŘADU „BYDLETE CHYTŘE“

Článek

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ DO POŘADU „BYDLETE CHYTŘE“

I. Obecná ustanovení

1. Tímto dokumentem se stanovují podmínky přihlášení do pořadu „Bydlete chytře“ (dále jen „pořad“) a pravidla výběru účasti na natáčení pořadu (souhrnně dále jen „casting“).

2. Pořadatelem a vyhlašovatelem castingu je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

II. Přihláška

1. Osoba, která se seznámí s podmínkami podle tohoto dokumentu a splní podmínky přihlášení podle tohoto dokumentu, stane se účastníkem castingu (dále jen „účastník“).

2. Účastník musí být osobou zletilou a svéprávnou; individuální výjimku, na kterou však není nárok, lze ze strany společnosti Seznam.cz připustit pouze za předpokladu, že účastník dodá veškeré potřebné souhlasy zákonných zástupců, případně jiných oprávněných osob, respektive že budou splněny veškeré předpoklady podle obecně závazných právních předpisů.

3. Účastník se může přihlásit pouze prostřednictvím emailové adresy bydletechytre.stream@firma.seznam.cz, a to konkrétně zasláním 10 fotografií současného bydlení účastníka a krátkým popisem, proč se účastník rozhodl přihlásit (dále jen „přihláška“).

4. Přihlášku smí uplatnit jen osoba, která míní svoji účast na natáčení pořadu vážně, hodlá se se společností Seznam.cz dohodnout na podmínkách účasti na natáčení pořadu a splňuje podmínky podle tohoto dokumentu.

5. Účastník může podat pouze jednu přihlášku.

III. Podmínky výběru

1. Každá přihláška, respektive její obsah, bude vyhodnocena osobami pověřenými společností Seznam.cz, kteří na základě tohoto vyberou účastníky zvažované pro účast na natáčení pořadu (dále jen „vybraný účastník“).

2. Vybraní účastníci budou společností Seznam.cz kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, ze které odeslali svoji přihlášku.

3. Účastníci, kteří v castingu neuspějí, nebudou společností Seznam.cz nikterak informováni. Společnost Seznam.cz není povinna o výsledku hodnocení přihlášek nikoho informovat a zdůvodňovat rozhodnutí v rámci tohoto hodnocení. Na účast na natáčení pořadu ani na přezkoumání případného nevybrání účastníka není právní nárok.

IV. Spolupráce při natáčení pořadu 

1. S vybraným účastníkem bude na základě kontaktu podle předchozího článku zahájeno jednání o smluvním vztahu se společností Seznam.cz, respektive o spolupráci na natáčení pořadu.

2. Pro úplnost společnost Seznam.cz uvádí, že smlouva o účasti na natáčení pořadu bude obsahovat ujednání o právech natáčení pořadu v prostorách bydlení vybraného účastníka; záznam vybraného účastníka či dalších osob tzv. „na kameru“ nebude ze strany společnosti Seznam.cz vyžadován. Plnění (odměna, nábytek a jiné prvky rekonstrukce interiéru apod.), které při natáčení pořadu vybraný účastník od společnosti Seznam.cz v rámci smluvního vztahu získá, budou příjmem podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vybraný účastník bude povinen sám provést jeho zdanění podle obecně závazných právních předpisů.

V. Autorská a osobnostní práva  

1. Účastník prohlašuje, že je autorem veškerých materiálů, které v rámci castingu, zejména prostřednictvím své přihlášky, společnosti Seznam.cz poskytne, nebo má opatřeny veškeré souhlasy a oprávnění k užití takovýchto materiálů od oprávněných třetích osob, a to nejméně v rozsahu pro účely castingu, respektive podle tohoto dokumentu. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení se účastník zavazuje vypořádat veškeré nároky uplatněné těmito třetími osobami.

2. Účastník poskytnutím materiálů podle předchozího odstavce uděluje společnosti Seznam.cz nevýhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití takovýchto materiálů pro účely castingu a přípravy pořadu, včetně práva udělit podlicenci. Licence je poskytnuta od okamžiku dodání materiálů společnosti Seznam.cz.

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování castingu nebo casting i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky. Nové znění podmínek bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Osobní údaje poskytnuté účastníky budou společností Seznam.cz zpracovány v souladu s nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v castingu, komunikace s účastníky či za jiným účelem spojeným s castingem a přípravou pořadu.

4. Účastník castingu zasláním přihlášky vyslovuje souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.