Hlavní obsah

PRAVIDLA SOUTĚŽE „HUBNĚTE S NÁMI“

Článek

PRAVIDLA SOUTĚŽE „HUBNĚTE S NÁMI“ NA WEBU PROŽENY.CZ

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Proženy.cz založená na jejich interakci s tímto webem.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž probíhá na území České republiky podle tohoto harmonogramu:

a. 7. 1. 2019 zveřejnění prvního relevantního článku o hubnutí na webu Proženy.cz a následné průběžné každotýdenní zveřejňování relevantních článků na webu Proženy.cz, které budou obsahovat vzorové jídelníčky (až do 1. 4. 2019 včetně);

b. 15. 1. 2019 poslední možný den pro pořízení fotografie o hubnutí tzv. z kategorie PŘED (dále jen „fotografie PŘED“);

c. období od 1. 4. 2019 do 10. 4. 2019 pro pořízení fotografie o hubnutí tzv. z kategorie PO (dále jen „fotografie PO“);

d. od 1. 4. 2019 do 10. 4 2019 do 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“) možnost zaslání soutěžní zprávy (viz níže).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který se seznámil s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní; soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osoby jim blízké.

2. Soutěžící se soutěže zúčastní zasláním e-mailové zprávy na zveřejněnou soutěžní e-mailovou adresu (info.prozeny@firma.seznam.cz), a to podle specifikace uvedené na webu, respektive v těchto pravidlech.

Konkrétně bude nutné zaslat osobní příběh o hubnutí účastníka soutěže spolu s přiloženými fotografiemi PŘED a PO (dále jen „soutěžní zpráva“)

3. Na fotografiích PŘED a PO není soutěžící oprávněn zachytit žádnou třetí osobu, osoba zachycená na těchto fotografiích musí být osobou totožnou se soutěžícím.

4. Zasláním soutěžní zprávy uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže, k případnému zveřejnění soutěžní zprávy (zejména na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz, případně na sociálních sítích) včetně přiložených fotografií, které je společnost Seznam.cz oprávněna upravit tak, aby byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy (rozostření či jiná úprava problematických prvků apod.), a k využití soutěžní zprávy pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

5. Zasláním soutěžní zprávy prohlašuje soutěžící zároveň, že vypořádal veškerá případná práva třetích osob související se zaslanou soutěžní zprávou včetně přiložených fotografií a že společnosti Seznam.cz odpovídá za veškerou případnou škodu, která jí vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Nejpozději dne 12. 4. 2019 bude určen jeden výherce.

2. Porota složená ze zaměstnanců společnosti Seznam.cz, zejména členů redakce webu Proženy.cz, vybere z doručených soutěžních zpráv jeden nejzajímavější příběh. Autor této soutěžní zprávy se stane výhercem.

3. Výherce bude společností Seznam.cz informován prostřednictvím webu Proženy.cz, a to zveřejněním speciálního příspěvku nejpozději dne 15. 4. 2019 (dále jen „vyhlášení výsledků“), a následně kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, ze které zaslal soutěžní zprávu, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.

4. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.

5. Výherce získá od Seznamu.cz výhru v podobě wellness pobytu pro dvě osoby (výherce a osoba jím zvolená) v hodnotě 9 608,- Kč vč. DPH a možnosti zúčastnit se natáčení speciální reportáže v redakci webu Proženy.cz za přítomnosti stylisty a vizážisty.

6. Pro informaci Seznam.cz uvádí, že výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované v zveřejnění soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování; svolení podle těchto pravidel jsou soutěžícím poskytována na dobu neurčitou.

Reklama